Poradny pro různé životní situace

Organizace, které ve Zlíně a okolí nabízejí poradenství v různých oblastech, jako např. výchovné problémy, manželské či partnerské konflikty, závislosti, finanční problémy, domácí násilí atd.

Poradenství při výchovných problémech

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci poradenské činnosti se poradna věnuje problematice poruch učení i chování, vývoji školní zralosti i profesní orientaci. Poskytuje individuální i skupinové poradenství pro žáky, jejich rodiče i pedagogy a provádí terapie, individuální nápravy a reedukace. Realizuje programy pro předškoláky, nabízí logopedickou péči. Připravuje programy pro středoškoláky a zajišťuje metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence.

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
tel: 575 570 491, 734 780 348
e-mail: pppzl@poradnazl.cz

Středisko výchovné péče DOMEK

Středisko pomáhá dětem s výchovnými problémy a poruchami chování. Zaměřují se na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch. Poskytuje odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičlům, tak i pedagogickým pracovníkům. Je zde ambulantní a pobytové oddělení.

Česká 4789, Zlín
tel.: 773 481 322, 606 818 818
e-mail: markova@svpdomek.cz

Unie Kompas, z. s. | Logos – psychologická poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Posláním Poradny Logos je poskytnout pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Pomoc a podpora je jim poskytována až do doby, kdy jsou schopni obtížnou životní situaci zvládat sami.

Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
tel.: 577 011 947
e-mail: dotazy@unko.cz

Za sklem o.s.

V současné době poskytuje organizace Za sklem o. s. tři registrované sociální služby:

 • Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS (OSP)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS)
 • Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE)

Sedmdesátá 7055, House 64/2, 2. patro, 760 01 Zlín
tel.: 777 337 707
e-mail: poradna@zasklem.cz

Krizová centra

Dětské centrum Zlín, p. o.

Služba je určena pro děti a rodiny v akutní krizi. Krizovou pomoc poskytujeme individuálně, v řádech několika dnů až týdnů. Podle potřeb tým přijíždí do rodiny nebo je sjednán termín ambulantní konzultace. Kromě řešení konkrétní krizové situace je hledána i následná služba, která v podpoře rodiny bude pokračovat. Služba je bezplatná a anonymní.
Součástí jsou: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Krizová pomoc.

Burešov 3675, Zlín
tel:: 577 436 110, 577 435 638
e-mail: dczlin@dczlin.cz

Linka pro rodinu a školu

Bezplatná nonstop krizová telefonní linka pro rodiny, děti a jejich rodiče, příbuzné a veřejnost, pedagogy, vychovatele a sociální pracovníky. Pomáhají rodinám a dětem v ohrožení. Pomáhají dospělým, aby mohli pomoci dětem. Jsou k dispozici komukoliv, kdo ví o situaci ohroženého dítěte či má podezření, že je dítě v ohrožení.

Linka Ztracené dítě 116 000, Cesta z krize, z. ú., Praha
tel.: 116 000
e-mail: 116000@cestazkrize.net

Linka pro ženy a dívky

Celostátní telefonická krizovo-poradenská linka nabízí pomoc, podporu a poradenství v obtížných životních situacích.
Provozní doba linky je: pondělí, středa, pátek od 8 do 20 hod. Linka je zpoplatněna dle běžného tarifu.

ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., Linka pro ženy a dívky, Praha
tel.: 603 210 999
e-mail: linkaprozenyadivky@gmail.com

Linka SOS Zlín

Tato organizační složka je zřízena pro telefonické poskytování “první pomoci” v krizové situaci. A to lidem ve stavu nouze, v neodkladných, naléhavých a obtížných situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem je poskytnout volajícímu bezpečí, podporu, naději a vedení tak, aby se zvýšila jejich schopnost zvládnout akutní situaci. Spolupráce s odbornými zařízeními vede k návaznosti v případě potřeby další péče a vedení.

Zarámí 4421, Zlín
tel: 577 431 333, 778 400 170
e-mail: sos@zlin.cz

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi Zlín

Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Cílem je poskytnutí podpory a praktické informace rodinám v těchto oblastech – finance, bydlení, zdravotní péče, volnočasové aktivity, vedení domácnosti, rodinné vztahy, výchova, vzdělávání a péče o dítě atd.

nám. T. G. Masaryka 588, Zlín
tel.: 734 522 288
e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz

Manželské a rodinné poradny

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

Poradenské centrum poskytuje psychologické, sociální a právní poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, psychoterapie, krizovou intervenci a rodinné mediace, asistované kontakty.
Služby centra jsou poskytovány bezplatně.
Součástí jsou: Poradenské centrum, Intervenční centrum, Centrum náhradní rodinné péče.

U Náhonu 5208, Zlín
tel.: 577 210 809, 777 219 150
e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz

Občanská poradna Charity Zlín

Poradna poskytuje anonymní odborné sociální poradenství, zabývá se také dluhovým poradenstvím, podporuje pečující, čímž předchází sociálnímu vyloučení osob. Služba je poskytována v ambulanční i v terénu, tzn. v domácnosti uživatele.

Zálešná I/4057, Zlín
tel: 739 245 973, 739 245 974
e-mail: poradna@zlin.charita.cz

Poradenství při závislostech

AA – anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu.

Tyršova 1108, Zlín-Malenovice, budova: Modlitebna Adventistů 7. dne
tel.: 728 440 162 (Aleš), 737 711 640 (Mira), 604 121 334 (Vlasta)
e-mail: zlin@aamail.cz

Společnost Podané ruce o. p. s. | Kontaktní centrum Zlín

Kontaktní centrum ve Zlíně nabízí bezplatné a anonymní služby uživatelům drog a jejich blízkým.

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se věnuje také osobám s nelátkovou závislostí (jedná se zejména o hazardní hraní/sázení, dále také závislost na PC, hrách, nakupování apod.), kterým nabízí základní odborné sociální poradenství, individuální, párové, rodinné poradenství a terapie, zprostředkování pobytové léčby i podporu v doléčování; možnost využít podpůrná skupinová setkávání na pracovišti ve Zlíně. Služby jsou pro klienty bezplatné, pokud chtějí, mohou zůstat v anonymitě.

tř. Tomáše Bati 202 (2. patro), Zlín – Louky
tel.: 774 256 540 (uživatelé návykových látek),  777 293 960 (nelátková závislost)
e-mail: kcentrum.zl@podaneruce.cz, gambling.zk@podaneruce.cz
Facebook: https://www.facebook.com/CKPZlin/

Poradenství při domácím násilí

Za domácí násilí považujeme takové jednání, které:

 • se odehrává mezi blízkými osobami, kdy násilná osoba a ohrožená osoba jsou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně propojeny
 • je opakované a dlouhodobé, přičemž osoba násilná a osoba ohrožená mají jasně oddělené role
 • je páchané v soukromí – tzv. za zavřenými dveřmi
 • postupně narůstá intenzita jednotlivých incidentů
Policie České republiky
 • poskytne okamžitou pomoc: přerušení fyzického násilí, ohrožování apod.
 • může omezit osobní svobodu násilné osoby – má oprávnění rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí a zakázat vstup do něj po dobu 10 dnů, včetně zajištění bezpečnosti okolí a zákazu navazování kontaktů s ohroženou osobou
 • přijme trestní oznámení na pachatele – ústně i písemně
 • poskytne informace o místech pomoci
Výkon sociálně právní ochrany dětí

Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) poskytují pomoc dětem v různých sociálních situacích, které ohrožují jejich život a příznivý vývoj.

K těmto situacím patří nejen případy týrání a zneužívání dětí, ale i případy, kdy je dítě svědkem násilí mezi svými rodiči.

Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou.

Oznámení je možné provést telefonickou a písemnou formou, ale nejlépe osobně.

Orgány sociálně právní ochrany dětí:

 • poskytují rady a informace ve věcech právních
 • vstoupí v jednání s dalšími institucemi (policie, soudy aj.)
 • zprostředkují ubytování v azylovém domě
 • zajistí dítěti bezpečné ubytování
Azylová zařízení
 • slouží osobám ohroženým domácím násilím bez věkového omezení a jejich cílem je zajistit především bezpečné místo
 • jsou to zařízení s celoročním provozem a úhrada za poskytované služby zahrnuje pouze základní režijní náklady
 • zařízení poskytují: ubytování, nezbytnou materiální pomoc, doprovod na úřady, policii, soudy a podporu sebevědomí a samostatnosti klientů
Krizová centra
 • na krizové centrum se může obrátit každý občan bez ohledu na věk a místo bydliště, který se ocitl ve vážné životní situaci, včetně případů domácího násilí
 • k návštěvě není nutné doporučení, je respektována anonymita klientů
 • nabízí služby jako krizová linka první pomoci, krizová lůžka, hygienické zázemí, diskrétní přístup, pomoc při sestavení krizového plánu a pomoc psychologickou, psychiatrickou a poradenskou
Zdravotnická zařízení
 • při hovoru s lékařem je nutné uvést pravdu a netajit žádné informace o skutečných příčinách potíží či zranění
 • není na místě chránit násilnou osobu
 • lékařskou zprávu je zapotřebí uschovat jako důkazní materiál na bezpečném místě
 • zdravotnická zařízení Vám poskytnou: ošetření a léčbu, záznam o provedeném ošetření, rady a informace o pomáhajících institucích
Specializované poradny
 • poskytují specializované služby osobám ohroženým domácím násilím
 • na tyto organizace se může obrátit každý občan, který je sám ohrožen, nebo který je svědkem domácího násilí
 • kontakt je umožněn osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem
 • bezplatně poskytují tyto služby: psychologické, sociální a právní poradenství, telefonickou krizovou pomoc, zprostředkování kontaktu a dalších navazujících služeb

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. | Intervenční centrum

Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí. Tyto osoby se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Služby jsou určeny pro osoby starší 16 let, a to bezplatně. Forma ambulantní, terénní.

U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
tel: 577 210 809, 777 219 150
e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz

Charita Zlín | Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín

Služba pomáhá osobám z vymezených cílových skupin v akutní i dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Zajišťuje ubytování, poskytuje podmínky pro přípravu stavy a pomáhá při uplatňování oprávněných zájmů ve spolupráci s uživatelem a jeho individuálním plánem, jež je vytvářen s ohledem na jeho potřeby, přání a schopností. Pobytová služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Služba je určena pro osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí.

SNP 4789, 760 05 Zlín
tel: 734 435 379
e-mail: chd@zlin.charita.cz

Odkazy

Policie ČR k problematice domácího násilí

ROSA centrum pro ženy – občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí

Poradenství při finančních problémech

Charita Otrokovice | Dluhové poradenství Samaritán – pobočka Zlín

Posláním bezplatné sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci způsobené především dluhy.

ORP Zlín – Bří. Jaroňků 6989, 760 01 Zlín
tel: 734 435 003, 737 408 599

Charita Zlín | Občanská poradna

Poradna poskytuje anonymní odborné sociální poradenství, zabývá se také dluhovým poradenstvím, podporuje pečující, čímž předchází sociálnímu vyloučení osob. Služba je poskytována v ambulanci i v terénu, tzn. v domácnosti uživatele.

Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
tel: 739 245 973, 739 245 974
e-mail: poradna@zlin.charita.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Základní právní poradenství v oblasti spotřebitelského práva – bezplatně.
Od 3. 1. 2022 ve Zlíně pouze telefonicky.

Zlínský klub 204, třída T. Bati 204, 760 01 Zlín
tel.: 542 210 549, 542 210 778, 775 709 056
e-mail: poradna@asociace-sos.cz

Odkazy

Již desátý rok funguje ve Zlíně sociální služba Dluhové poradenství Samaritán. Tuto službu provozuje Charita Otrokovice. Posláním Dluhového poradenství Samaritán je poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci spojené s dluhy. Služba je poskytována bezplatně.

Na dluhové poradenství se mohou obrátit lidé, kteří mají problémy s orientací ve své obtížné dluhové situaci. Příběh každého člověka je jedinečný, proto je přistupováno ke každému individuálně a s respektem. Službu využívají lidé, kteří si půjčili peníze a není v jejich možnostech tyto půjčky splácet. Často se dostávají do exekucí a tímto se zhoršuje jejich celková životní úroveň. Klientům je nabídnuto zmapování celkové dluhové situace a následně možnosti řešení. Klienti mohou využít služeb poradny při sepisování žádosti o splátkový kalendář, vyřizování osobního bankrotu nebo při komunikaci s insolvenčním soudem. Často využívanou službou je sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení k insolvenčnímu soudu. Dluhové poradenství Samaritán má akreditaci z Ministerstva spravedlnosti k sepsání a podání návrhů na povolení oddlužení. Této služby využívají také starobní a invalidní důchodci. U starobních důchodců a invalidních důchodců druhého a třetího stupně je délka oddlužení zkrácena z 5 let pouze na 3 roky.

Jako příklad využití pomoci Dluhového poradenství Samaritán následuje příběh paní Evy.

Na poradnu se obrátila paní Eva s žádostí o sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Měla dlouholeté dluhy, které nebyla schopna hradit. Paní Eva neměla ke svým dluhům k dispozici žádné dokumenty. Po podání informací, jakým způsobem lze zajistit exekuční příkazy a další dokumenty k pohledávkám, se podařilo potřebné dokumenty zajistit. Paní Eva přišla do poradny s obavami, styděla se za to, že má více jak 15 exekucí. Poté co zjistila, že ji v poradně čeká lidské a vstřícné jednání, obavy zmizely. Paní Eva byla vděčná za srozumitelné podání odborných informací ohledně průběhu procesu oddlužení. Oddlužení bylo insolvenčním soudem povoleno a paní je ráda, že existuje řešení, jak se dostat z dluhové pasti.

Před návštěvou poradny je potřeba telefonicky domluvit termín schůzky. V případě zájmu se kontaktujte na telefonním čísle 737 408 599. Další informace naleznete na www.poradnasamaritan.cz.

Poradenství a pomoc pro pozůstalé

Andělé Stromu života p. s. | Poradna pro pečující a pozůstalé

Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí.
Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

RC Poliklinika Zlín s.r.o., třída Tomáše Bati 3705, 760 01 Zlín
tel.: 553 038 016
e-mail: poradna@zivotastrom.cz

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. | Domácí hospic Most k domovu

Zajišťuje péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejím smyslem je zmírnit utrpení pacienta v poslední fázi jeho života, kdy již byly vyčerpány všechny dostupné prostředky moderní medicíny.

tel.: 577 012 633
e-mail: info@centrumlb.cz

Společenství vdov a vdovců

Osobní i skupinová setkání, akce, duchovní zaměření.

Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín
tel.: 605 451 600, 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz

Pro rodiny s dětmi s hendikepem

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | Raná péče pro Moravu a Slezsko – detašované pracoviště Zlín

Organizace podporuje rodiny dítěte se sluchovým postižením, aby zvládaly náročné životní situace, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života.

třída 3. května 325, 763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 739 642 677, 733 181 497
e-mail: ranapecemorava@tamtam.cz

Handicap Zlín, z.s.

Handicap Zlín, z.s. zajišťuje zejména sociální a návazné služby jako jsou osobní asistence, dopravní služby, klub dětí a mládeže, sportovní klub, půjčovna kompenzačních pomůcek a základní sociální poradenství.

Padělky VI/1367, 76001 Zlín
tel: 577 211 475, 577 436 411, 603 385 392
e-mail: handicap@handicap.cz

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci poradenské činnosti se poradna věnuje problematice poruch učení i chování, vývoji školní zralosti i profesní orientaci. Poskytuje individuální i skupinové poradenství pro žáky, jejich rodiče i pedagogy a provádí terapie, individuální nápravy a reedukace. Realizuje programy pro předškoláky, nabízí logopedickou péči. Připravuje programy pro středoškoláky a zajišťuje metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence.

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
tel: 575 570 491, 734 780 348
e-mail: pppzl@poradnazl.cz

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Posláním střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let. Dětem a rodinám pomáhají v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působí ve Zlínském kraji.

Chlumská 453, 763 02 Zlín-Louky
tel.: 739 777 729
e-mail: ranapece.zlin@volny.cz

Šance pro život, z.s. | Rehabilitační stacionář Zlín

Rehabilitační stacionář je organizační složkou statutárního města Zlína. Dle zákona č. 372/2011 Sb. je stacionář poskytovatelem zdravotních služeb. Předmětem činnosti organizační složky je poskytování zdravotních služeb a výchovně vzdělávací péče dětem do šestnácti let s postižením smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovaným a s poruchou autistického spektra, poradenská činnost zákonným zástupcům dětí do šestnácti let v oblasti mentálního a tělesného rozvoje, sebeobsluhy a dalších souvisejících dovedností, péče o děti do 3 let v denním režimu, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, hostinská činnost a poskytování ubytovací služby, provoz ambulance fyzioterapie pro děti a mladistvé do osmnácti let.

Žlebová 1590, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 092, 777 646 825
e-mail: StacionarNivy@zlin.eu

Unie Kompas, z. s. | Logos – psychologická poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Posláním Poradny Logos je poskytnout pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Pomoc a podpora je jim poskytována až do doby, kdy jsou schopni obtížnou životní situaci zvládat sami.

Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
tel.: 577 011 947
e-mail: dotazy@unko.cz

Za sklem o.s.

V současné době poskytuje organizace Za sklem o. s. tři registrované sociální služby:

 • Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS (OSP)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS)
 • Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE)

Sedmdesátá 7055, House 64/2, 2. patro, 760 01 Zlín
tel.: 777 337 707
e-mail: poradna@zasklem.cz